اف بی ایرونیتصویری جالب از مرز بین فقیر و غنی در شهر بمبئی هند.

درباره : مختلف