اف بی ایرونیزبان ببر پرزهای دارد که می تواند گوشت را طوری لیس بزندکه به استخوان برسد

درباره : مختلف